Uchwała Nr 157/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów

Uchwała Nr 157/XIX/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej  własnością Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /.

Rada Gminy w Janowie
uchwala :

§ 1

Rada Gminy wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2
         
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski