główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 152/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

Uchwała Nr 152/XIX/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 ustawy  z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku   Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 104/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 56 933,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2
Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 56 933,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.  
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski