główna zawartość
artykuł nr 1

Procedura uchwalania budżetu gminy - obowiązuje od 27 sierpnia 2008 r.

Procedura tworzenia budżetu gminy została określona Uchwałą Nr 137/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008  roku w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Rada Gminy uchwaliła co następuje :

§ 1

1. W celu opracowania projektu budżetu Wójt Gminy w terminie do 20 października podaje do wiadomości kierownikom gminnych jednostek budżetowych informację o założeniach do projektu budżetu wynikające z polityki społeczno- gospodarczej gminy i otrzymanych kwotach planowanych dotacji celowych.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych /jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury/ opracowują i przedkładają Wójtowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do  30 października roku poprzedzającego rok budżetowy projekty planów finansowych na rok budżetowy.
3. Projekty planów finansowych o których mowa w ust. 2 powinny zawierać:
JEDNOSTKI  BUDŻETOWE
1) Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji.
2) Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatków majątkowych wraz z częścią opisową.
ZAKŁAD BUDŻETOWY
1) Prognozowane przychody wg źródeł.
2).Wydatki z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatków majątkowych wraz z częścią opisową.
INSTYTUCJE KULTURY
1) Prognozowane przychody wg źródeł.
2) Koszty z częścią opisową.
4. Pracownicy Urzędu Gminy na stanowiskach samodzielnych przedstawiają propozycje do budżetu w zakresie realizowanych przez nich działań w  terminie określonym w ust. 2.
5. Wnioski do projektu budżetu mogą składać do 15 października radni i rady sołeckie. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględnione w projekcie budżetu.

§ 2

1. Wójt Gminy dokonuje weryfikacji otrzymanych  materiałów do projektu budżetu.

2. Na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, dotacji i subwencji budżetu państwa oraz zebranych materiałów planistycznych w zakresie wydatków, rozchodów, poręczeń po weryfikacji przez Wójta Gminy Skarbnik przygotowuje projekt uchwały budżetowej uwzględniający zasady ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.2104 z  późn .zm./.
3. Informację o stanie mienia komunalnego opracowuje inspektor ds. gospodarki gruntami w Referacie Budownictwa i Gospodarki Gruntami i pracownik referatu księgowości.
4. Skarbnik Gminy przygotowuje prognozę łącznej kwoty długu.

§ 3

1. Wójt Gminy po otrzymaniu opracowanych materiałów przez  Skarbnika Gminy ustala projekt budżetu.
2. Wójt Gminy  opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniem oraz informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej  kwoty długu przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada.

§ 4

1. Organ stanowiący uchwala budżet przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach  - nie później  niż do 31 marca roku budżetowego.
2. Komisje Rady w terminie 14 dni od otrzymania materiałów dotyczących uchwalenia budżetu gminy odbywają posiedzenia.
3. Komisje proponujące wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego  w projekcie uchwały budżetowej zobowiązane są do wskazania źródła jego pokrycia.
4. Komisje proponujące zmiany powodujące zmniejszenie dochodów zobowiązane są wskazać, które wydatki mają ulec zmniejszeniu.
5. Wójt Gminy na podstawie ustaleń z posiedzeń Komisji może wnieść stosowne autopoprawki w projekcie uchwały budżetowej. 
6. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wnosi ewentualne zmiany  wynikające z tej opinii
7. Projekt dotyczący uchwały budżetowej wraz z naniesionymi przez Skarbnika Gminy zmianami   wynikającymi z prac Komisji bądź Wójta Gminy zatwierdza na posiedzeniu Komisja Społeczna i Finansów.
8. Zatwierdzony projekt uchwały budżetowej przez komisję Społeczną i Finansów jest przedkładany Przewodniczącemu Rady Gminy.
9. Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję budżetową przed końcem roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

§ 5

Traci moc Uchwała  Nr 96/XVI/99 Rady Gminy z dnia 28 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 2

Procedura uchwalania budżetu gminy - obowiązywała do 27 sierpnia 2008 r.

Procedura tworzenia budżetu gminy została określona Uchwałą Nr. 96/XVI/99 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu. Rada Gminy uchwaliła co następuje : §1 Zarząd Gminy opracuje i przedłoży Radzie Gminy projekt budżetu gminy najpóżniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. §2 Do projektu uchwały budżetowej powinna zostać dołączona informacja o stanie mienia komunalnego oraz informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach długoterminowych. §3 Kierownicy gminnych jednostek budżetowych , zakładów budżetowych przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy . Plan rzeczowy zadań oraz projekty planów finansowych. §4 Projekty planów finansowych o których mowa w p.3 opracowywane są na podstawie : 1) stawek podatkowych , opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzających rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego. 2) prognozy cen w roku budżetowym 3) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy 4) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy. §5 Wnioski do projektu budżetu w nieprzekraczalnym terminie do 15 terminie składają również : 1) kierownicy referatów 2) samodzielni pracownicy samorządowi ( dotyczy tych pracowników , którzy planują i dysponują kwotami wymienionymi w dziale przez nich obsługiwanych ) 3) samorządy rad dzielnicowych i rad sołeckich 4) radni §6 Z otrzymanych materiałów planistycznych , wniosków jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu , dotacji celowych , subwencji z budżetu państwa - Skarbnik Gminy wraz z wytypowanym zespołem opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej w terminie do 30 października i przedkłada Zarządowi Gminy. §7 1. Na podstawie otrzymanych materiałów Zarząd Gminy sporządza projekt uchwały budżetowej , który powinien zawierać : 1) prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 2) wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem : a/ wydatków bieżących , w tym : - wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń , - dotacji, - wydatków na obsługę długu, - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, b/ wydatków majątkowych 3) źródła pokrycia deficytu budżetowego lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej 4) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych 5) plany przychodów i wydatków funduszy celowych 6) upoważnienia dla Zarządu do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 8) dotacje 9) dochody i wydatki związane z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 10) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej występujące w projekcie uchwały budżetowej winne być określone z nazwy. §8 Do projektu uchwały budżetowej załącza się treść opisową zawierającą objaśnienia do dochodów i wydatków budżetu , prognozowane rozmiary inflacji , prydzielone limity finansowe na zadania zlecone , mając na względzie w pierwszej kolejności zabezpieczenie finansowe podstawowych zadań gminy. §9 Strona dochodowa budżetu. Wysokość dochodów budżetu planować należy w podziale na dochody własne , subwencje i dotacje celowe . Dochody własne gminy: 1) wysokośc dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych ustalić należy w oparciu o przewidywany wzrost stawek tych podatków i opłat oraz wynikających z ustaw i uchwał Rady Gminy, 2) w zakresie źródeł dochodów pobieranych przez urząd skarbowy w porozumieniu z urzędem skarbowym, 3) wpływy z mienia komunalnego przyjąć należy w prognozowanej wysokości przez referat geodezji i gospodarki gruntami , 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w porozumieniu z pracownikiem prowadzącym sprawy działalności gospodarczej. Dotacje celowe : 5) wysokośc dotacji celowych ustala się w oparciu o decyzję wojewody. Subwencje : 6) wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie danych określonych przez Ministra Finansów w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2000. §10 Strona wydatkowa budżetu. 1) wysokośc wydatków powinna zostać wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków : - bieżących , - inwestycyjnych, - wynagrodzeń i ich pochodnych , - dotacji , - na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego, - wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2) poziom wydatków w zakresie działalności bieżącej ustalony powinien być na podstawie zakładanej inflacji , zgłaszanych potrzeb rzeczowych i finansowych. Wydatki inwestycyjne powinny obejmować zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane , a w przypadku jej braku wg wskaźników szacunkowych . Wydatki te należy zestawić wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej. §11 Częścią składową projektu budżetu winien być plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych z mocy ustaw i realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Powinien on być opracowany w podziale na działy klasyfikacji budżetowej. §12 Zgodnie z art.89 ustawy o finansach publicznych Zarząd Gminy opracowuje układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Gminy opracuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu. §13 1.Przygotowany projekt budżetu uchwala Zarząd Gminy a następnie przedkłada Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie nie później niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania. 2.Po otrzymaniu projektu budżetu w terminie 14 dni stałe komisje Rady przystępują do pracy celem wypracowania opinii o projekcie budżetu. 3. Komisja Rady może wskazać na konieczność dokonania zmiany w opiniowanym przez siebie dziale. Wskazując jednak nowe zadania zobowiązana jest wskazać na źródło jego finansowania. 4. Opinie poszczególnych Komisji Rady są podstawą do sformułowania w terminie 7 dni od daty ich przedstawienia Komisji Budżetu i Finansów ostatecznej opinii o projekcie budżetu. 5. W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów , na którym opiniowany jest projekt uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy 6. Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest niezwłocznie przekazywana Zarządowi Gminy, który po zapoznaniu się z treścią nanosi poprawki w projekcie budżetu. 7. Wnioski nie uwzględnione przez Zarząd wymagają uzasadnienia. §14 Porządek sesji budżetowej Rady Gminy zawiera : 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 2) odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy 3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 4) odczytanie stanowiska Zarządu Gminy o wnioskach stałych komisji Rady 5) dyskusja nad wniosionymi poprawkami i ich przegłosowanie 6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.