główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE ? ROK 1991

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE – ROK 1991

 • Nr.34/VII/91 z 13 lutego 1991 r. w sprawie : utworzenia sołectw
 • Nr.35/VII/91 z 13 lutego 1991 r. w sprawie : upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Nr.36/VII/91 z 13 lutego 1991 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Nr.37/VII/91 z 13 lutego 1991 r. w sprawie : opłaty miejscowej
 • Nr.38/VII/91 z 13 lutego 1991 r. w sprawie : ustalenia poborów dla Wójta Gminy
 • Nr.39/VII/91 z 13 lutego 1991 r. w sprawie : nadania nazw ulicom w miejscowości Piasek
 • Nr.40/VII/91 z 13 lutego 1991 r. w sprawie : dokonania zmian w składzie Zarządu Gminy
 • Nr.41/VIII/91 z 28 lutego 1991 r. w sprawie : zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
 • Nr.42/VIII/91 z 28 lutego 1991 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Nr.43/VIII/91 z 28 lutego 1991 r. w sprawie : ustalenia opłaty administracyjnej
 • Nr.44/VIII/91 z 28 lutego 1991 r. w sprawie : ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy
 • Nr.45/IX/91 z 27 marca 1991 r. w sprawie : uchwalenia budżetu gminy
 • Nr.46/IX/91 z 27 marca 1991 r. w sprawie : podziału dodatkowych środków z nadwyżki budżetowej za 1990 rok
 • Nr.47/IX/91 z 27 marca 1991 r. w sprawie : zmian w składzie Komisji Rewizyjnej
 • Nr.48/X/91 z 29 kwietnia 1991 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy oraz wykonania innych uchwał za okres od 9 czerwca 1990 roku do 31 grudnia 1990 roku
 • Nr.49/X/91 z 29 kwietnia 1991 r. w sprawie : udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy za okres od 9 czerwca 1990 roku do 31 grudnia 1990 roku
 • Nr.50/X/91 z 29 kwietnia 1991 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr. 46/IX/91 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 marca 1991 roku w sprawie podziału dodatkowych środków z nadwyżki budżetowej za 1990 rok
 • Nr.51/XII/91 z 18 lipca 1991 r. w sprawie : aktualnej sytuacji rolnictwa w gminie Janów
 • Nr.52/XIII/91 z 20 września 1991 r. w sprawie : zmian w budżecie na 1991 rok
 • Nr.53/XIII/91 z 20 września 1991 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami
 • Nr.54/XIII/91 z 20 września 1991 r. w sprawie : utworzenia obwodów głosowania
 • Nr.55/XIII/91 z 20 września 1991 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Nr.56/XIII/91 z 20 września 1991 r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntu położonego w Skowronowie
 • Nr.57/XIV/91 z 9 grudnia 1991 r. w sprawie : podniesienia wysokości opłaty targowej
 • Nr.58/XIV/91 z 9 grudnia 1991 r. w sprawie : przystąpienia do Związku Gmin Jurajskich
 • Nr.59/XIV/91 z 9 grudnia 1991 r. w sprawie : sprzedaży działek budowlanych w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej
 • Nr.60/XIV/91 z 9 grudnia 1991 r. w sprawie : przeniesienia wydatków między działami
 • Nr.61/XV/91 z 30 grudnia 1991 r. w sprawie : zatwierdzenia porozumienia przyjęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 • Nr.62/XV/91 z 30 grudnia 1991 r. w sprawie : wprowadzenia dodatkowych środków do budżetu gminy Janów na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej
 • Nr.63/XV/91 z 30 grudnia 1991 r. w sprawie : przyjęcia proponowanego prowizorium budżetowego na I kwartał 1992 roku
 • Nr.64/XV/91 z 30 grudnia 1991 r. w sprawie : przeniesienia wydatków między działami