główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1993

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1993

 • Nr.110/XXV/93 z 11 stycznia 1993 r. w sprawie : określenia wysokości podatku od środków transportowych na 1993 rok
 • Nr.111/XXV/93 z 11 stycznia 1993 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Nr.112/XXV/93 z 11 stycznia 1993 r. w sprawie : ustalenia opłaty administracyjnej i miejscowej
 • Nr.113/XXV/93 z 11 stycznia 1993 r. w sprawie : wysokości stawek od posiadania psów
 • Nr.114/XXV/93 z 11 stycznia 1993 r. w sprawie : określenia wysokości kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej
 • Nr.115/XXVI/93 z 22 lutego 1993 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.111/XXV/93 z dnia 11 stycznia 1993 roku
 • Nr.116/XXVI/93 z 22 lutego 1993 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 1992
 • Nr.117/XXVI/93 z 22 lutego 1993 r. w sprawie : udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy za rok 1992
 • Nr.118/XXVII/93 z 11 marca 1993 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr. 111/XXV/93 z dnia 11 stycznia 1993 roku
 • Nr.119/XXVIII/93 z 29 marca 1993 r. w sprawie : zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczącego wyznaczenia terenu powierzchniowej eksploatacji złoża piasków formierskich w Lusławicach
 • Nr.120/XXVIII/93 z 29 marca 1993 r. w sprawie : przekazania działki Nr.1 w Lgoczance na rzecz parafii Staromieście
 • Nr.121/XXVIII/93 z 29 marca 1993 r. w sprawie : przynależności gminy Janów do powiatu
 • Nr.122/XXVIII/93 z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie : przywrócenia praw miejskich dla Janowa
 • Nr.123/XXVIII/93 z 29 marca 1993 r. w sprawie : uchwalenia budżetu na 1993 rok
 • Nr.124/XXVIII/93 z 29 marca 1993 r. w sprawie : podziału nadwyżki budżetowej
 • Nr.125/ XXIX/93 z 30 czerwca 1993 r. w sprawie :  przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
 • Nr.126/XXIX/93 z 30 czerwca 1993 r. w sprawie : wprowadzenia dodatkowych funduszów do budżetu gminy na 1993 rok
 • Nr.127/XXIX/93 z 30 czerwca 1993 r. w sprawie : zmian w uchwale Nr.123/XXVIII/93 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1993 rok
 • Nr.128/XXIX/93 z 30 czerwca 1993 r. w sprawie : dokonania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczącej uchwalenia granicy polno - leśnej
 • Nr.129/XXIX/93 z 30 czerwca 1993 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki budowlanej w drodze przetargu
 • Nr.130/XXIX/93 z 30 czerwca 1993 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy Janów do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
 • Nr.131/XXIX/93 z 30 czerwca 1993 r. w sprawie : nabycia na własność Gminy działki Nr. 202 położonej we wsi Żuraw
 • Nr.132/XXX/93 z 19 lipca 1993 r. w sprawie : utworzenia obwodów głosowania
 • Nr.133/XXX/93 z 19 lipca 1993 r. w sprawie : powołania komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Nr.134/XXX/93 z 19 lipca 1993 r. w sprawie : gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Nr.135/XXX/93 z 19 lipca 1993 r. w sprawie : zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
 • Nr.136/XXX/93 z 19 lipca 1993 r. w sprawie : ustalenia na terenie gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%
 • Nr.137/XXX/93 z 19 lipca 1993 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr.128/XXIX/93 w sprawie ustalenia granicy polno – leśnej
 • Nr.138/XXXI/93 z 16 sierpnia 1993 r. w sprawie : wprowadzenia środków do budżetu gminy oraz przeniesienia wydatków między działami
 • Nr.139/XXXI/93 z 16 sierpnia 1993 r. w sprawie : zmiany nazwy ulicy Smutnej na ulicę Krótką w sołectwie Janów
 • Nr.140/XXXI/93 z 16 sierpnia 1993 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki budowlano – usługowej w drodze przetargu
 • Nr.141/XXXI/93 z 16 sierpnia 1993 r. w sprawie : nabycia na własność Gminy Janów działek nr.346/1, 346/2, 346/3 o łącznej powierzchni o,8403 ha położonej we wsi Ponik
 • Nr.142/XXXII/93 z 15 września 1993 r. w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  radnego w okręgu wyborczym nr.9 w obwodzie nr.4 Gminy Janów
 • Nr.143/XXXII/93 z 15 września 1993 r. w sprawie : nie przeprowadzania wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr.9 w obwodzie nr.4 Gminy Janów
 • Nr.144/XXXII/93 z 15 września 1993 r. w sprawie : powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Nr.145/XXXIII/93 z  20 października 1993 r. w sprawie : gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Nr.146/XXXIII/93 z 20 października 1993 r. w sprawie : upoważnienia do podjęcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska
 • Nr.147/XXXIV/93 z 15 listopada 1993 r. w sprawie : wprowadzenia środków do budżetu
 • Nr.148/XXXIV/93 z 15 listopada 1993 r. w sprawie : uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
 • Nr.149/XXXIV/93 z 15 listopada 1993 r. w sprawie : przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Gminy
 • Nr.150/XXXV/93 z 13 grudnia 1993 r. w sprawie : wprowadzenia środków do budżetu gminy
 • Nr.151/XXXV/93 z 13 grudnia 1993 r. w sprawie : zatwierdzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Janów oraz wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego
 • Nr.152/XXXVI/93 z 29 grudnia 1993 r. w sprawie : projektu budżetu na rok 1994
 • Nr.153/XXXVI/93 z 29 grudnia 1993 r. w sprawie : zmiany w planie dochodów oraz zmiany planu wydatków
 • Nr.154/XXXVI/93 z 29 grudnia 1993 r. w sprawie : nie przejmowania z dniem 1 stycznia 1994 roku prowadzenia szkół podstawowych publicznych jako zadania własnego gminy