główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1995

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1995

 • Nr.46/IX/95 z 9 lutego 1995 r. w sprawie : obsługi finansowej gminy
 • Nr.47/IX/95 z 9 lutego 1995 r. w sprawie : Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów na czas wojny
 • Nr.48/IX/95 z 9 lutego 1995 r. w sprawie : zmiany uchwały nr. 43/VIII/94 Rady Gminy w sprawie opłat i podatków lokalnych
 • Nr.49/IX/95 z 9 lutego 1995 r. w sprawie : określenia wysokości kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej
 • Nr.50/IX/95 z 9 lutego 1995 r. w sprawie : nadania nazw ulicom w miejscowości Siedlec
 • Nr.51/IX/95 z 9 lutego 1995 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do nabycia prawa własności nieruchomości
 • Nr.52/IX/95 z 9 lutego 1995 r. w sprawie : zmiany załącznika Nr.1 do uchwały Nr.38/VIII/94
 • Nr.53/IX/95 z 9 lutego 1995 r. w sprawie : ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymania czystości w gminie Janów
 • Nr.54/X/95 z 10 kwietnia 1995 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 1994
 • Nr.55/X/95 z 10 kwietnia 1995 r. w sprawie : udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy za rok 1994
 • Nr.56/XI/95 z 28 kwietnia 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.57/XI/95 z 28 kwietnia 1995 r. w sprawie : zmiany klasyfikacji budżetowej
 • Nr.58/XI/95 z 28 kwietnia 1995 r. w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy
 • Nr.59/XI/95 z 28 kwietnia 1995 r. w sprawie : określenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
 • Nr.60/XI/95 z 28 kwietnia 1995 r. w sprawie : upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do rozpatrywania spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych
 • Nr.61/XI/95 z 28 kwietnia 1995 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.28/VI/94 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 października 1994 r.
 • Nr.62/XI/95 z 28 kwietnia 1995 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.10/III/94 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 lipca 1994 roku
 • Nr.63/XI/95 z 28 kwietnia 1995 r. w sprawie : zatwierdzenia składu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Nr.64/XII/95 z 25 maja 1995 r. w sprawie : ustalenia stawki czynszu za najem lokali socjalnych
 • Nr.65/XII/95 z 25 maja 1995 r. w sprawie : zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej
 • Nr.66/XII/95 z 25 maja 1995 r. w sprawie : ustalenia podstawowej stawki opłat za 1m3 ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków w Potoku Złotym będącej w eksploatacji Urzędu Gminy
 • Nr.67/XII/95 z 25 maja 1995 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych i usługowych w drodze przetargu nieograniczonego
 • Nr.68/XII/95 z 25 maja 1995 r. w sprawie : sprzedaży działki nr.1/2 k.m.1 o pow. 0,8521 we wsi Lgoczanka Rzymsko Katolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Staromieściu , gmina Janów
 • Nr.69/XII/95 z 25 maja 1995 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do sprzedaży samochodu marki Jelcz nr. rej. CED 1855 rok prod. 1982
 • Nr.70/XIII/95 z 5 lipca 1995 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr.69/XII/95 z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do sprzedaży samochodu marki Jelcz nr.rej.CED 1855 rok prod. 1982 r.
 • Nr.71/XIII/95 z 5 lipca 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.72/XIII/95 z 5 lipca 1995 r. w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1995 rok
 • Nr.73/XIII/95 z 5 lipca 1995 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych i usługowych w drodze przetargu nieograniczonego
 • Nr.74/XIII/95 z 5 lipca 1995 r. w sprawie : zobowiązania Zarządu do opracowania regulaminów korzystania z kampingów , pól namiotowych , parkingów oraz innych zasad korzystania z urządzeń i miejsc w tych obiektach
 • Nr.75/XIII/95 z 5 lipca 1995 r. w sprawie : przedłużenia okresu obowiązywania uchwały Nr.38/VIII/95 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia zasad obliczania opłat za wodę i odprowadzania ścieków i urządzeń wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Janów
 • Nr.76/XIV/95 z 11 sierpnia 1995 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
 • Nr.77/XIV/95 z 11 sierpnia 1995 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do nabycia prawa własności nieruchomości
 • Nr.78/XIV/95 z 11 sierpnia 1995 r. w sprawie : zatwierdzenia ustalonego przez Zarząd Gminy regulaminu kampingu oraz opłat za korzystanie z kampingu i pola namiotowego
 • Nr.79/XIV/95 z 11 sierpnia 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.80/XV/95 z 5 października 1995 r. w sprawie : wystąpienia z wnioskiem o powołanie obwodowych komisji wyborczych
 • Nr.81/XV/95 z 5 października 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.82/XV/95 z 5 października 1995 r. w sprawie : zmiany klasyfikacji budżetowej
 • Nr.83/XV/95 z 5 października 1995 r. w sprawie : rozdysponowania rezerwy budżetowej
 • Nr.84/XV/95 z 5 października 1995 r. w sprawie : rozdysponowania nadwyżki budżetowej
 • Nr.85/XVI/95 z 4 grudnia 1995 r. w sprawie : zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
 • Nr.86/XVI/95 z 4 grudnia 1995 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych i usługowych w drodze przetargu oraz bezprzetargowo
 • Nr.87/XVI/95 z 4 grudnia 1995 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Siedlcu o łącznej powierzchni 3180 m2
 • Nr.88/XVI/95 z 4 grudnia 1995 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do zakupu nieruchomości w trybie pierwokupu działki nr.97/5 o pow. 0,225 ha położonej w Janowie
 • Nr.89/XVI/95 z 4 grudnia 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.90/XVI/95 z 4 grudnia 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych  środków
 • Nr.91/XVI/95 z 4 grudnia 1995 r. w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy
 • Nr.92/XVI/95 z 4 grudnia 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.93/XVI/95 z 4 grudnia 1995 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie
 • Nr.94/XVI/95 z 4 grudnia 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.95/XVI/95 z 4 grudnia 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.96/XVII/95 z 28 grudnia 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.97/XVII/95 z 28 grudnia 1995 r. w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy
 • Nr.98/XVII/95 z 28 grudnia 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu gminy do działu wydatków otrzymanego kredytu
 • Nr.99/XVII/95 z 28 grudnia 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu gminy do działu wydatków otrzymanej I raty bezzwrotnej pożyczki
 • Nr.100/XVII/95 z 28 grudnia 1995 r. w sprawie : rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 1995 roku
 • Nr.101/XVII/95 z 28 grudnia 1995 r. w sprawie : podatków i opłat lokalnych w 1996 roku
 • Nr.102/XVII/95 z 28 grudnia 1995 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków