główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1996

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1996

 • Nr.103/XVIII/96 z 1 lutego 1996 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr. 93/XVI/95 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 1995 roku
 • Nr.104/XVIII/96 z 1 lutego 1996 r. w sprawie : przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia Polskiej Sieci „Energie Cites”
 • Nr.105/XVIII/96 z 1 lutego 1996 r. w sprawie : ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych
 • Nr.106/XVIII/96 z 1 lutego 1996 r. w sprawie : sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze letargu oraz bezprzetargowo
 • Nr.107/XVIII/96 z 1 lutego 1996 r. w sprawie : przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów
 • Nr.108/XVIII/96 z 1 lutego 1996 r. w sprawie : zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dotyczącej lokalizacji oczyszczalni ścieków w Janowie
 • Nr.109/XIX/96 z 26 marca 1996 r. w sprawie : zmiany Statutu Gminy Janów
 • Nr.110/XIX/96 z 26 marca 1996 r. w sprawie : określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
 • Nr.111/XIX/96 z 26 marca 1996 r. w sprawie : rozdysponowania nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę długu
 • Nr.112/XIX/96 z 26 marca 1996 r. w sprawie : zmiany nazwy ulicy Wiejskiej na ulicę Tartaczną w sołectwie Siedlec
 • Nr.113/XIX/96 z 26 marca 1996 r. w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 1996 rok
 • Nr.114/XX/96 z 29 kwietnia 1996 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie
 • Nr.115/XX/96 z 29 kwietnia 1996 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie
 • Nr.116/XX/96 z 29 kwietnia 1996 r. w sprawie: wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.117/XX/96 z 29 kwietnia 1996 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 1995
 • Nr.118/XX/96 z 29 kwietnia 1996 r. w sprawie : udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy za rok 1995
 • Nr.119/XXI/96 z 29 maja 1996 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.120/XXI/96 z 29 maja 1996 r. w sprawie : przedłużenia okresu obowiązywania uchwały Nr.38/VIII/96 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 1994 r. oraz uchwały Nr.66/XII/96 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 maja 2995 r.
 • Nr.121/XXI/96 z 29 maja 1996 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych i letniskowych w drodze przetargu oraz bezprzetargowo
 • Nr.122/XXI/96 z 29 maja 1996 r. w sprawie : zmiany Statutu Gminy Janów – Załącznika nr.1 Regulaminu Rady Gminy w Janowie
 • Nr.123/XXI/96 z 29 maja 1996 r. w sprawie : ustalenia radnym oraz członkom komisji spoza Rady Gminy diet i zwrotu kosztów podróży służbowych
 • Nr.124/XXI/96 z 29 maja 1996 r. w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1996 rok
 • Nr.125/XXII/96 z 27 sierpnia 1996 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.126/XXII/96 z 27 sierpnia 1996 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
 • Nr.127/XXII/96 z 27 sierpnia 1996 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego
 • Nr.128/XXII/96 z 27 sierpnia 1996 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr.115/XX/96 z dnia 29.04.96 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie
 • Nr.129/XXII/96 z 27 sierpnia 1996 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Częstochowie
 • Nr.130/XXIII/96 z 21 listopada 1996 r. w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy
 • Nr.131/XXIII/96 z 21 listopada 1996 r. w sprawie : rozdysponowania nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę kredytu
 • Nr.132/XXXIII/96 z 21 listopada 1996 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.133/XXIII/96 z 21 listopada 1996 r. w sprawie : wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art.3 pkt.3 i art.3 pkt.14 ustawy z dnia 4.07.1996 r.
 • Nr.134/XXIV/96 z 16 grudnia 1996 r. w sprawie : określenia wysokości kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej
 • Nr.135/XXIV/96 z 16 grudnia 1996 r. w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy
 • Nr.136/XXIV/96 z 16 grudnia 1996 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.137/XXIV/96 z 16 grudnia 1996 r. w sprawie : rozdysponowania nadwyżki budżetowej
 • Nr.138/XXIV/96 z 16 grudnia 1996 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu kredytu na modernizację systemu grzewczego w SP Lusławice oraz w budynku Urzędu Gminy Janów
 • Nr.139/XXIV/96 z 16 grudnia 1996 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.140/XXIV/96 z 16 grudnia 1996 r. w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy
 • Nr.141/XXIV/96 z 16 grudnia 1996 r. w sprawie : uchwalenia podatków i opłat lokalnych na 1997 rok
 • Nr.142/XXV/96 z 30 grudnia 1996 r. w sprawie : rozdysponowania rezerwy budżetowej
 • Nr.143/XXV/96 z 30 grudnia 1996 r. w sprawie : zmiany planu wydatków i dochodów w budżecie gminy
 • Nr.144/XXV/96 z 30 grudnia 1996 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.145/XXV/96 z 30 grudnia 1996 r. w sprawie : ustalenia zasad obliczania opłat za wodę i odprowadzania ścieków z urządzeń wodno – kanalizacyjnych na terenie gminy Janów
 • Nr.146/XXV/96 z 30 grudnia 1996 r. w sprawie : opłat za 1m3 ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków w Złotym Potoku będącej w eksploatacji Urzędu Gminy Janów
 • Nr.147/XXV/96 z 30 grudnia 1996 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych i usługowych w drodze przetargu oraz bezprzetargowo
 • Nr.148/XXV/96 z 30 grudnia 1996 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków