główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1997

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1997

 • Nr.149/XXVI/97 z 30 stycznia 1997 r. w sprawie : zmiany Statutu Gminy Janów – Załącznik Nr.4 – Regulaminu Rady Gminy w Janowie
 • Nr.150/XXVI/97 z 30 stycznia 1997 r. w sprawie : ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów
 • Nr.151/XXVII/97 z 27 lutego 1997 r. w sprawie : przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Żurawiu
 • Nr.152/XXVII/97 z 27 lutego 1997 r. w sprawie : określenia zadań oraz zatwierdzenia składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Nr.153/XXVII/97 z 27 lutego 1997 r. w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1997 rok
 • Nr.154/XXVII/97 z 27 lutego 1997 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek budowlano – usługowych i letniskowo – rolnych w drodze przetargu nieograniczonego
 • Nr.155/XXVII/97 z 27 lutego 1997 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do nabycia praw własności nieruchomości gruntowych
 • Nr.156/XXVIII/97 z 27 marca 1997 r. w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 1997 rok
 • Nr.157/XXIX/97 z 29 kwietnia 1997 r. w sprawie : ustalenia opłat za usługi świadczone w prowadzonych przez Gminę Janów przedszkolach publicznych
 • Nr.158/XXIX/97 z 29 kwietnia 1997 r. w sprawie : rozszerzenia zakresu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczącej lokalizacji oczyszczalni ścieków w Janowie
 • Nr.159/XXIX/97 z 29 kwietnia 1997 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.160/XXIX/97 z 29 kwietnia 1997 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 1996 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy za rok 1996
 • Nr.161/XXX/97 z 22 maja 1997 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.162/XXX/97 z 22 maja 1997 r. w sprawie : rozdysponowania nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę kredytu
 • Nr.163/XXX/97 z 22 maja 1997 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do nabycia prawa własności nieruchomości
 • Nr.164/XXX/97 z 22 maja 1997 r. w sprawie : przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora w szkołach podstawowych w Piasku , Sokolim Polu , w Siedlcu oraz Przedszkolu w Złotym Potoku
 • Nr.165/XXX/97 z 22 maja 1997 r. w sprawie : utworzenia zespołu szkolno – przedszkolnego w Janowie
 • Nr.166/XXXI/97 z 19 czerwca 1997 r. w sprawie : zasad zwrotu zasiłku celowego
 • Nr.167/XXXI/97 z 19 czerwca 1997 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki w drodze pisemnego przetargu ograniczonego
 • Nr.168/XXXI/97 z 19 czerwca 1997 r. uchylenia uchwały Nr.165/XXX/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 maja 1997 roku w sprawie utworzenia zespołu szkolno – przedszkolnego w Janowie
 • Nr.169/XXXI/97 z 19 czerwca 1997 r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Nr.170/XXXII/97 z 30 czerwca 1997 r. w sprawie : upoważnienia starszego pracownika socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych
 • Nr.171/XXXII/97 z 30 czerwca 1997 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.172/XXXII/97 z 30 czerwca 1997 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze przetargu nieograniczonego
 • Nr.173/XXXII/97 z 30 czerwca 1997 r. w sprawie : zniesienia współwłasności działki
 • Nr.174/XXXII/97 z 30 czerwca 1997 r. w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy
 • Nr.175/XXXII/97 z 30 czerwca 1997 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.568.905
 • złotych w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie
 • Nr.176/XXXII/97 z 30 czerwca 1997 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu kwoty 1.148.905 złotych na budowę oczyszczalni i kanalizacji Janów – Ponik
 • Nr.177/XXXIII/97 z 4 września 1997 r. w sprawie : utworzenia obwodów głosowania
 • Nr.178/XXXIII/97 z 4 września 1997 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu gminy dodatkowych środków
 • Nr.179/XXXIII/97 z 4 września 1997 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr.175/XXXII/97  Rady Gminy w Janowie
 • Nr.180/XXXIII/97 z 4 września 1997 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000 złotych z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie
 • Nr.181/XXXIII/97 z 4 września 1997 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu w kwocie 626.063 złotych z Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę
 • Nr.182/XXXIII/97 z 4 września 1997 r. w sprawie : przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Janów
 • Nr.183/XXXIII/97 z 4 września 1997 r. w sprawie : wyboru przedstawiciela Rady Gminy do komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlcu
 • Nr.184/XXXIII/97 z 4 września 1997 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków
 • Nr.185/XXXIV/97 z 17 listopada 1997 r. w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy
 • Nr.186/XXXIV/97 z 17 listopada 1997 r. w sprawie : rozdysponowania nadwyżki budżetowej
 • Nr.187XXXIV/97 z 17 listopada 1997 r. w sprawie : rozdysponowania nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę kredytu
 • Nr.188/XXXIV/97 z 17 listopada 1997 r. w sprawie : zmiany załącznika do uchwały Nr.172/XXXII/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 1997 r.
 • Nr.189/XXXIV/97 z 17 listopada 1997 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze przetargu nieograniczonego
 • Nr.190/XXXIV/97 z 17 listopada 1997 r. w sprawie : ustanowienia hipoteki
 • Nr.191/XXXIV/97 z 17 listopada 1997 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.180/XXXIII/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 4.09.1997 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000 zł.
 • Nr.192/XXXIV/97 z 17 listopada 1997 r. w sprawie : ustalenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów
 • Nr.193/XXXIV/97 z 17 listopada 1997 r. w sprawie : zmiany załącznika Nr.1 do uchwały Nr. 145/XXV/97 Rady Gminy w Janowie w sprawie ustalenia zasad obliczania opłat za wodę i odprowadzania ścieków
 • Nr.194/XXXIV/97 z 17 listopada 1997 r. w sprawie : zmiany Statutu Gminy Janów - Załącznika nr.3 do Statutu Gminy Janów
 • Nr.195/XXXIV/97 z 17 listopada 1997 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
 • Nr.196/XXXV/97 z 15 grudnia 1997 r. w sprawie : zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kredyt w kwocie 568.905 zł na kanalizację Janów - Ponik
 • Nr.197/XXXV/97 z 15 grudnia 1997 r. w sprawie : wprowadzenia dodatkowych środków do budżetu gminy
 • Nr.198/XXXV/97 z 15 grudnia 1997 r. w sprawie : zmiany planu budżetu gminy
 • Nr.199/XXXV/97 z 15 grudnia 1997 r. w sprawie : zmiany planu wydatków w budżecie gminy
 • Nr.200/XXXV/97 z 15 grudnia 1997 r. w sprawie : rozdysponowania rezerwy budżetowej
 • Nr.201/XXXV/97 z 15 grudnia 1997 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze przetargu nieograniczonego
 • Nr.202/XXXV/97 z 15 grudnia 1997 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz określenia ulg stosowanych przy sprzedaży tych lokali
 • Nr.203/XXXV/97 z 15 grudnia 1997 r. w sprawie : wygaśnięcia mandatu radnego
 • Nr.204/XXXVI/97 z 29 grudnia 1997 r. w sprawie : zmiany planu budżetu gminy
 • Nr.205/XXXVI/97 z 29 grudnia 197 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr.193/XXXIV/97 z dnia 17 listopada 1997 roku
 • Nr.206/XXXVI/97 z 29 grudnia 1997 r. w sprawie : uchwalenia podatków i opłat lokalnych na 1998 rok
 • Nr.207/XXXVI/97 z 29 grudnia 1997 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu gminy dodatkowych środków
 • Nr.208/XXXVI/97 z 29 grudnia 1997 r. w sprawie : zmiany uchwały nr. 145/XXV/96 Rady Gminy w Janowie w sprawie ustalenia zasad obliczania opłat za wodę
 • Nr.209/XXXVI/97 z 29 grudnia 1997 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.146/XXV/96 Rady Gminy w Janowie w sprawie opłat za 1m3 ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków w Złotym Potoku będącej w eksploatacji Urzędu Gminy Janów