główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1998

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY w JANOWIE - ROK 1998

Nr.210/XXXVII/98 z 30 stycznia 1998 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr. 192/XXXIV/97  Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych

Nr.211/XXXVII/98 z 30 stycznia 1998 r. w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1998 rok

Nr.212/XXXVII/98 z 30 stycznia 1998 r. w sprawie : przyjęcia stanowiska w sprawie utrzymania województwa częstochowskiego i miasta Częstochowy jako siedziby województwa

Nr.213/XXXVIII/98 z 2 marca 1998 r. w sprawie : zmiany załącznika Nr.1 do uchwały Nr. 206/XXXVI/97 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia podatków i opłat lokalnych

Nr.214/XXXVIII/98 z 2 marca 1998 r. w sprawie : określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Nr.215/XXXVIII/98 z 2 marca 1998 r. w sprawie : ustalenia zasad obliczania opłat za wodę i odprowadzania ścieków z urządzeń wodno – kanalizacyjnych

Nr.216/XXXVIII/98 z 2 marca 1998 r. w sprawie : opłat za 1m3 ścieków

Nr.217/XXXVIII/98 z 2 marca 1998 r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu w kwocie 650.000 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Częstochowie

Nr.218/XXXIX/98 z 30 marca 1998 r. w sprawie : ustalenia opłaty prolongacyjnej

Nr.219/XXXIX/98 z 30 marca 1998 r. w sprawie : zatwierdzenia przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 r.

Nr.220/XXXIX/98 z 30 marca 1998 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do nabycia prawa własności nieruchomości

Nr.221/XXXIX/98 z 30 marca 1998 r. w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 1998 rok

Nr.222/XL/98 z 27 kwietnia 1998 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.221/XXXIX/98 Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy

Nr.223/XL/98 z 27 kwietnia 1998 r. w sprawie : wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków

Nr.224/XL/98 z 27 kwietnia 1998 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do nabycia prawa własności nieruchomości

Nr.225/XL/98 z 27 kwietnia 1998 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej działki

Nr.226/XL/98 z 27 kwietnia 1998 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek

Nr.227/XL/98 z 27 kwietnia 1998 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 1997 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy za 1997 rok

Nr.228/XLI/98 z 18 maja 1998 r. w sprawie : opinii w sprawie zmiany nazwy miejscowości POTOK ZŁOTY

Nr.229/XLI/98 z 18 maja 1998 r. w sprawie : ustalenia ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych

Nr.230/XLI/98 z 18 maja 1998 r. w sprawie : zmiany uchwały nr. 33/VI/94 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 października 1994 roku w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

Nr.231/XLI/98 z 18 maja 1998 r. w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janów

Nr.232/XLII/98 z 17 czerwca 1998 r. w sprawie : zmiany planu budżetu

Nr.233/XLII/98 z 17 czerwca 1998 r. w sprawie : rozdysponowania nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę kredytu

Nr.234/XLII/98 z 17 czerwca 1998 r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Nr.235/XLII/98 z 17 czerwca 1998 r. w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do zawarcia umów dzierżawy najmu wraz z umową o dostarczenie energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej w Janowie.

 

Nr.1/I/98 z 29 października 1998 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie

Nr.2/I/98 z 29 października 1998 r. w sprawie : wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Nr.3/II/98 z 5 listopada 1998 r. w sprawie : wyboru Wójta Gminy Janów

Nr.4/II/98 z 5 listopada 1998 r. w sprawie : wyboru Zarządu Gminy Janów

Nr.5/II/98 z 5 listopada 1998 r. w sprawie : powołania rodzajów stałych Komisji Rady Gminy

Nr.6/II/98 z 5 listopada 1998 r. w sprawie : zmiany Statutu Gminy Janów – Załącznik Nr.4 – Regulamin Rady Gminy w Janowie

Nr.7/II/98 z 5 listopada 1998 r. w sprawie : wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie

Nr.8/II/98 z 5 listopada 1998 r. w sprawie : powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie

Nr.9/III/98 z 27 listopada 1998 r. w sprawie : powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie

Nr.10/III/98 z 27 listopada 1998 r. w sprawie : ustalenia radnym diet i zwrotu kosztów podróży służbowych

Nr.11/III/98 z 27 listopada 1998 r. w sprawie : ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym – członkom komisji stałych oraz członkom komisji stałych spoza Rady Gminy

Nr.12/III/98 z 27 listopada 1998 r. w sprawie : ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy

Nr.13/III/98 z 27 listopada 1998 r. w sprawie : wprowadzenia dodatkowych środków do budżetu gminy

Nr.14/III/98 z 27 listopada 1998 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.216/XXXVIII/98 Rady Gminy w Janowie z dnia 2 marca 1998 roku w sprawie opłat za 1m3 ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków w Złotym Potoku będącej w eksploatacji Urzędu Gminy Janów

Nr.15/III/98 z 27 listopada 1998 r. w sprawie : przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora w szkole podstawowej w Janowie

Nr.16/III/98 z  27 listopada 1998 r. w sprawie : przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Janów

Nr.17/III/98 z 27 listopada 1998 r. w sprawie : wyboru przedstawicieli Rady Gminy do komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola

Nr.18/IV/98 z 12 grudnia 1998 r. w sprawie : przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Nr.19/IV/98 z 12 grudnia 1998 r. w sprawie : wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Nr.20/IV/98 z 12 grudnia 1998 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr.7/II/98 Rady Gminy w Janowie z dnia 5 listopada 1998 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych

Rady Gminy w Janowie

Nr.21/IV/98 z 12 grudnia 1998 r. w sprawie : zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie

Nr.22/IV/98 z 12 grudnia 1998 r. w sprawie : uchylenia Uchwały Nr.15/III/98 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie : przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Janowie

Nr.23/IV/98 z 12 grudnia 1998 r. w sprawie : zakresu i zasad rozdzielania dotacji z budżetu gminy

Nr.24/IV/98 z 12 grudnia 1998 r. w sprawie : rozdysponowania rezerwy budżetowej

Nr.25/IV/98 z 12 grudnia 1998 r. w sprawie : zmiany planu budżetu gminy na 1998 rok

Nr.26/IV/98 z 12 grudnia 1998 r. w sprawie : zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

Nr.27/IV/98 z 12 grudnia 1998 r. w sprawie : zatwierdzenia składu oraz określenia zadań Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr.28/V/98 z 30 grudnia 1998 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie

Nr.29/V/98 z 30 grudnia 1998 r. w sprawie : powołania Komisji Statutowej dla opracowania i przedłożenia Radzie Gminy zmian w Statucie Gminy i Regulaminie Rady Gminy

Nr.30/V/98 z 30 grudnia 1998 r. w sprawie : zmiany planu budżetu gminy na 1999 rok

Nr.31/V/98 z 30 grudnia 1998 r. w sprawie : uchwalenia podatków i opłat lokalnych na 1999 rok

Nr.32/V/98 z 30 grudnia 1998 r. w sprawie : przedłużenia okresu obowiązywania uchwały Nr.14/III/98 oraz uchwały Nr.216/XXXVIII/98

Nr.33/V/98 z 30 grudnia 1998 r. w sprawie : zmiany planu budżetu gminy na 1999 rok