główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie na 2019 rok

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32 953 950,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym: - dochody bieżące 23 112 312,33 zł
- dochody majątkowe 9 841 638,00 zł

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34 398 808,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym:
- wydatki bieżące 22 424 900,15 zł
- wydatki majątkowe 11 973 908,47 zł

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 444 858,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę.

Ustala się przychody budżetu w 2 940 524,29 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 495 666,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku w kwocie 11 973 908,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5.

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 90 000,00 zł.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 409 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 489 360,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 68 000,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62 000,00 zł.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu :
1. Kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00zł.
2. Sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę na :
a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 444 858,29 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 78 866,71 zł.
2. Wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 910 000,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
Emisji papierów wartościowych w kwocie 1 523 725,00 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 910 000,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych bankach.