Uchwała Nr 150/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Janów

Uchwała Nr 150/XVIII/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Janów

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Ustala się następujące opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Janów:
1) opłatę stałą w wysokości :
a) 30,00 zł miesięcznie za pięć godzin pobytu dziennego dziecka w przedszkolu,
b) 35,00 zł miesięcznie od siedmiu do dziewięciu godzin pobytu dziennego dziecka.
2) Dzienną opłatę za wyżywienie uwzględniającą koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków w wysokości:
a) 5,20 złotych dziennie – w przypadku korzystania z trzech posiłków,
b) 3,90 złotych dziennie – w przypadku korzystania ze śniadania z obiadem lub obiadu z podwieczorkiem,
c) 2,60 złotych dziennie – w przypadku korzystania z obiadu.

§ 2

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej 5 dni z powodu choroby, poświadczonej zaświadczeniem lekarskim – opłata, o której mowa w § 1 pkt 1 zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.

§ 3

Wprowadza się następujące ulgi w opłatach wymienionych w § 1, pkt.1 uchwały:
1) 25% ulgi w opłacie za drugie dziecko uczęszczające z tej samej rodziny do przedszkola,
2) 50% ulgi w opłacie za trzecie dziecko uczęszczające z tej samej rodziny do przedszkola.

§ 4

Upoważnia się dyrektorów przedszkoli do stosowania ulg lub zwolnień z opłat wymienionych w § 1 uchwały w przypadku bardzo trudnych warunków materialnych rodziców.

§ 5

Ustala się, iż za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega składnik opłaty określony w § 1 pkt 2, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w pierwszym jej dniu do godziny 9.00. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka - odliczenia dokonuję się od trzeciego dnia jego nieobecności.
Opłaty określone w § 1 pkt 1 i 2 winny być wnoszone w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 211/XXXII/01 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 czerwca 2001 roku w sprawie ustalania opłat za usługi świadczone w prowadzonych przez Gminę Janów przedszkoli publicznych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom przedszkoli.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 151/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Janów dla Gminy Blachownia przeznaczonej na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 16 sierpnia 2008 r.
Uchwała Nr 150/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Janów
Uchwała Nr 149/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie
Uchwała Nr 148/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów
Uchwała Nr 147/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 146/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała Nr 145/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"
Uchwała Nr 143/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
Uchwała Nr 142/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr 141/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr 140/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 139/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 138/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 137/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu