Uchwała Nr 137/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu

Uchwała Nr 137/XVIII/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142  z 2001 r. poz.1591 z późn. zm./.

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

1. W celu opracowania projektu budżetu Wójt Gminy w terminie do 20 października podaje do wiadomości kierownikom gminnych jednostek budżetowych informację o założeniach do projektu budżetu wynikające z polityki społeczno- gospodarczej gminy i otrzymanych kwotach planowanych dotacji celowych.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych /jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury/ opracowują i przedkładają Wójtowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do  30 października roku poprzedzającego rok budżetowy projekty planów finansowych na rok budżetowy.
3. Projekty planów finansowych o których mowa w ust. 2 powinny zawierać:
JEDNOSTKI  BUDŻETOWE
1) Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji.
2) Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatków majątkowych wraz z częścią opisową.
ZAKŁAD BUDŻETOWY
1) Prognozowane przychody wg źródeł.
2).Wydatki z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatków majątkowych wraz z częścią opisową.
INSTYTUCJE KULTURY
1) Prognozowane przychody wg źródeł.
2) Koszty z częścią opisową.
4. Pracownicy Urzędu Gminy na stanowiskach samodzielnych przedstawiają propozycje do budżetu w zakresie realizowanych przez nich działań w  terminie określonym w ust. 2.
5. Wnioski do projektu budżetu mogą składać do 15 października radni i rady sołeckie. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględnione w projekcie budżetu.

§ 2

1. Wójt Gminy dokonuje weryfikacji otrzymanych  materiałów do projektu budżetu.

2. Na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, dotacji i subwencji budżetu państwa oraz zebranych materiałów planistycznych w zakresie wydatków, rozchodów, poręczeń po weryfikacji przez Wójta Gminy Skarbnik przygotowuje projekt uchwały budżetowej uwzględniający zasady ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.2104 z  późn .zm./.
3. Informację o stanie mienia komunalnego opracowuje inspektor ds. gospodarki gruntami w Referacie Budownictwa i Gospodarki Gruntami i pracownik referatu księgowości.
4. Skarbnik Gminy przygotowuje prognozę łącznej kwoty długu.

§ 3

1. Wójt Gminy po otrzymaniu opracowanych materiałów przez  Skarbnika Gminy ustala projekt budżetu.
2. Wójt Gminy  opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniem oraz informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej  kwoty długu przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada.

§ 4

1. Organ stanowiący uchwala budżet przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach  - nie później  niż do 31 marca roku budżetowego.
2. Komisje Rady w terminie 14 dni od otrzymania materiałów dotyczących uchwalenia budżetu gminy odbywają posiedzenia.
3. Komisje proponujące wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego  w projekcie uchwały budżetowej zobowiązane są do wskazania źródła jego pokrycia.
4. Komisje proponujące zmiany powodujące zmniejszenie dochodów zobowiązane są wskazać, które wydatki mają ulec zmniejszeniu.
5. Wójt Gminy na podstawie ustaleń z posiedzeń Komisji może wnieść stosowne autopoprawki w projekcie uchwały budżetowej. 
6. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wnosi ewentualne zmiany  wynikające z tej opinii
7. Projekt dotyczący uchwały budżetowej wraz z naniesionymi przez Skarbnika Gminy zmianami   wynikającymi z prac Komisji bądź Wójta Gminy zatwierdza na posiedzeniu Komisja Społeczna i Finansów.
8. Zatwierdzony projekt uchwały budżetowej przez komisję Społeczną i Finansów jest przedkładany Przewodniczącemu Rady Gminy.
9. Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję budżetową przed końcem roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

§ 5

Traci moc Uchwała  Nr 96/XVI/99 Rady Gminy z dnia 28 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 151/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Janów dla Gminy Blachownia przeznaczonej na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 16 sierpnia 2008 r.
Uchwała Nr 150/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Janów
Uchwała Nr 149/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie
Uchwała Nr 148/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów
Uchwała Nr 147/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 146/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała Nr 145/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"
Uchwała Nr 143/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
Uchwała Nr 142/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr 141/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr 140/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 139/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 138/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 137/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu