Uchwała Nr 127/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Janów albo jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia uprawnionych do tego organów.

Uchwała Nr 127/XVII/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Janów albo jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia uprawnionych do tego organów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych zwanych dalej „należnościami”, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa a przypadających Gminie Janów i jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami” oraz wskazuje uprawnione do tego organy.

§ 2

1. Należności mogą być umarzane w całości lub w części w przypadku ich nieściągalności, jeśli wystąpi jedna z poniższych przesłanek:
1) dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku,
2) dłużnik – osoba prawna został wykreślony z rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należności a należności nie przechodzą
z mocy prawa na osoby trzecie,
3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika lub interesom publicznym,
4) należności nie odzyskano w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności,
6) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
2. Umorzenie należności cywilnoprawnych w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki umorzenia zachodzą
wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Należności mogą być umarzane w całości lub w części na wniosek dłużnika lub z urzędu.

§ 3

1. Organem właściwym do umorzenia należności jest Wójt Gminy. Wójt może upoważnić do dokonywania umorzeń kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Janów.
2. Pod pojęciem należności należy rozumieć należność główną i odsetki.

§ 4

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, Wójt Gminy – na wniosek dłużnika – może odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć spłatę należności w całości lub w części na raty, biorąc pod uwagę możliwości dłużnika.

§ 5

Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty albo rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty następuje:
1). w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnoprawnym na podstawie decyzji administracyjnej,
2). w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 136/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 135/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 134/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr 133/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr 132/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "Turystyczna Dolina Wiercicy"
Uchwała Nr 131/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".
Uchwała Nr 130/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie
Uchwała Nr 129/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII P
Uchwała Nr 128/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywej integracji" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr 127/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja po
Uchwała Nr 126/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów.
Uchwała Nr 125/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów
Uchwała Nr 124/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr 123/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.