główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za 2007 rok.

Rada Gminy w Janowie w dniu 29 kwietnia 2008 roku
Uchwałą Nr 121/XVI/2008 zatwierdziła
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2007
oraz udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2006

Informacje szczegółowe
dotyczące sprawozdania finansowego
za 2007 rok

- Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie dochodów za 2007 rok

- Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie wydatków za 2007 rok

- Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wydatki inwestycyjne

- Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji publicznej za 2007 rok

- Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2007 rok

- Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 rok

- Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Przychody i rozchody budżetu gminy za 2007 rok.

- Załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie

- Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2007 rok.

- Załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2007 rok.

- Załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów za 2007 rok