główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 107/XV/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 11 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Janów” na lata 2008-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2) i 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Janów” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski