Uchwała Nr 106/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia własności budynków

Uchwała Nr 106/XV/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 11 marca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 204 i 205 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2004r nr 261 poz. 2603 z późn zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Rada Gminy wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Janowie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Janowie przy Pl. Grunwaldzkim nr 9, oznaczonej numerem geodezyjnym 130, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod numerem kw 74599 oraz przeniesienie prawa własności znajdujących się na niej budynków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Załączniki
Uzasadnienie.   69.816 KB