główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 103/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów

Uchwała Nr 103/XV/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 11 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 oczyszczonych ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie uchwala,
co następuje:

§ 1

Ustala się dopłatę kalkulowaną wg stawki jednostkowej dla 1m3 oczyszczonych ścieków w wysokości 1,98 zł do 1 m3 ścieków oczyszczonych.

Kalkulację wyliczonej stawki jednostkowej dla 1m3 oczyszczonych ścieków stanowi załącznik Nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życiu z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski