Uchwała Nr 102/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie.

Uchwała Nr 102/XV/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 11 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Na wniosek Wójta Gminy ustala się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 2,50 zł/m3 netto oraz wprowadza stałą miesięczną opłatę za korzystanie z przyłącza w kwocie 2,00 zł netto.

§ 2

Powyższa taryfa obowiązuje przez okres 18 miesięcy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Janów.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski