główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 100/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku i nadanie pierwszego Statutu Muzeum

Uchwała Nr 100/XIV/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury – Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku i nadania pierwszego Statutu Muzeum

Na podstawie art. 5, art. 9, art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

W uchwale Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury – Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku i nadania pierwszego Statutu Muzeum:
  1) Skreśla się § 2;
2) Uchyla się załącznik pod nazwą: Statut Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku;

§2

Pierwszy statut Muzeum Regionalnemu im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku zostanie nadany po uzyskaniu opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 101/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie
Uchwała Nr 100/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złoty
Uchwała Nr 99/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Janowie
Uchwała Nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 97/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
Uchwała Nr 96/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych
Uchwała Nr 95/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na ter
Uchwała Nr 94/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok