Uchwała Nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Uchwała Nr 98/XIV/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 44b art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Powołać Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w składzie:

1. Adam Markowski  - przewodniczący
2. Ewa Piekarska - przedstawiciel Wojewody Śląskiego
3. Małgorzata Wasiak  - członek komisji
4. Zygmunt Białas   - członek komisji
5. Józef Kawecki - członek komisji
6. Józef Nieroda   - członek komisji
7. Tomasz Janusz Wnęk   - członek komisji 

§2

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy w Janowie oraz organem doradczym kierownika SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

§3

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 101/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie
Uchwała Nr 100/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złoty
Uchwała Nr 99/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Janowie
Uchwała Nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 97/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
Uchwała Nr 96/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych
Uchwała Nr 95/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na ter
Uchwała Nr 94/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok