główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 97/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów

Uchwała Nr 97/XIV/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

Rada Gminy w Janowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się „Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów” na następujący:

 

STATUT

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

JANÓW

 

 

I. Postanowienia ogólne:

§ 1

 

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Janów zwanym dalej Zakładem jest jednostką organizacyjną powołaną do zarządzania i administrowania przekazanymi składnikami mienia gminnego oraz zaspakajania potrzeb publicznych w zakresie usług komunalnych Gminy Janów.
 2. Niniejszy Statut stanowi o organizacji i zasadach działania Zakładu.
 3. Zakład jest komunalnym zakładem użyteczności publicznej prowadzącym działalność gospodarczą.
 4. Zakład może świadczyć usługi dla innych podmiotów.
 5. Zakład działa w formie zakładu budżetowego stosując zasady gospodarki finansowej określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe  i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. z 2001 r Nr 122 poz. 1333 z późn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
 6. Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy Janów.
 7. Siedziba Zakładu mieści się w Janowie przy ul. Leśnej 3/1.
 8. Zakład używa pieczątki prostokątnej z napisem:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów

ul. Leśna 3/1, 42 – 253 Janów

Tel. 066 9996636, NIP 949-198-29-21

 

§ 2

 

 1. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy Janów.
 2. Zakład działa na podstawie:

2.1.   rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1333 z późn. zm.),

2.2.   ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r Nr 155  poz. 1014 z późn. zm.),

2.3.   ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

2.4.   ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.),

2.5.   ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn., zm.),

2.6.   ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.),

2.7.   ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r Nr 72 poz. 747 z późn. zm.),

2.8.   ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)

2.9.   ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm.),

2.10.ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.  Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).

 

§ 3

 

Zakład działa w zasięgu obejmującym Gminę Janów.

 

§ 4

 

1. Działalność Zakładu jest dotowana z budżetu Gminy. Środki budżetowe stanowią wydzieloną część w budżecie Gminy Janów.

2. Zakład prowadzi działalność dochodową – między innymi w celu obniżenia dotacji do usług deficytowych i zwiększeniu zakresu usług dochodowych.

 

II. Cele i zadania Zakładu:

 

§ 5

 

1. Przedmiotem działania Zakładu jest administrowanie składnikami trwałego majątku gminy, świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej na terenie Gminy Janów a w szczególności:

1.1.   Przyjmowanie i oczyszczanie ścieków z utrzymaniem w pełnej sprawności oczyszczalni ścieków – wyniki ścieków oczyszczonych muszą spełniać warunki pozwolenia wodno – prawnego.

1.2.   Ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

1.3.   Utrzymanie dróg i chodników, których właścicielem jest Gmina Janów.

1.4.   Wywóz odpadów z pojemników i koszy będących własnością Gminy Janów

1.5.   Administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność komunalną.

1.6.   Prace konserwatorskie w budynkach użyteczności publicznej.

1.7.   Utrzymanie znajdujących się na terenie Gminy Janów grobów żołnierskich i grobów ofiar cywilnych z czasów II Wojny Światowej.

1.8.   Obsługę targowiska w Janowie.

1.9.   Utrzymanie zieleni i zadrzewień, będących własnością Gminy Janów.

1.10.  Prowadzenie gospodarki leśnej.

1.11 Realizację innych zadań z polecenia Wójta Gminy nie objętych jego zakresem działania, otrzymując z budżetu gminy odpowiednie środki na ich wykonanie.

2. Mienie Zakładu stanowią wszystkie składniki majątkowe przekazane protokołem zdawczo- odbiorczym przez Urząd Gminy, które stanowią własność Gminy Janów.

3. Nabyte mienie Zakładu w trakcie prowadzonej działalności stanowi własność Gminy Janów.

 

 

III. Gospodarka finansowa Zakładu:

 

§ 6

 

1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, środkami dysponuje Kierownik Zakładu zgodnie z jego statutowymi potrzebami na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

2. Zakład prowadzi ewidencję kosztów oraz rachunkowość i sporządza na tej podstawie bilans. Zasady prowadzenia ewidencji kosztów i rachunkowości określa Minister Finansów.

3. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego obejmującego przychody  i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem składając sprawozdanie raz na kwartał w terminie do 10 dnia miesiąca po upływie danego kwartału.

4. Zasady opracowywania planów finansowych Zakładu oraz wzory tych planów regulują przepisy dotyczące opracowania projektu budżetu państwa.

5. Plan finansowy Zakładu opiniuje Wójt Gminy przed uchwaleniem budżetu Gminy, Kierownik Zakładu winien przedłożyć plan finansowy minimum trzydzieści dni przed uchwaleniem budżetu Gminy.

 

§ 7

 

1. Źródłem przychodów będzie dochód z prowadzonej działalności gospodarczej o charakterze publicznym, darowizny, subwencje oraz dotacje z budżetu Gminy.

2. Za działalność Zakładu odpowiada Kierownik, który w ramach kompetencji podejmuje decyzje  w zakresie związanym z działalnością Zakładu.

3. Kierownik koordynuje i nadzoruje pracę podległych pracowników, oraz składa corocznie sprawozdanie z działalności Zakładu Radzie Gminy najpóźniej do końca I kwartału za rok poprzedni, a także w każdym czasie na żądanie Rady Gminy.

 

§ 8

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów nie przekazuje do budżetu gminy wpłat z nadwyżek środków obrotowych, lecz kwoty należne budżetowi z tego tytułu są potrącane w całości z należnych zakładowi budżetowemu dotacji na następny kwartał przez jednostkę przekazującą dotację na podstawie złożonych sprawozdań określonych w § 6 ust. 3.

 

§ 9

 

1. W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku lub mogą być realizowane wyższe od planowanych przychody i rozchody bez zmiany planu pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu gminy.

2. Inne niż wymienione w § 9 ust. 1 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane wyłącznie po uprzednim wprowadzeniu w obowiązującym trybie zmian w budżecie.

 

IV. Organy Zakładu i jego organizacja:

 

§ 10

 

1. Organem zarządzającym Zakładem jest Kierownik Zakładu powołany przez Wójta Gminy  w drodze konkursu na okres nie krótszy niż 3 lata, który działa jednoosobowo w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa, reprezentując go na zewnątrz.

2. Do praw i obowiązków Kierownika Zakładu i jego pracowników oraz ich statusu prawnego i zasad wynagradzania odpowiednio regulują przepisy o pracownikach samorządowych, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami: Kodeks Pracy, przepisy szczególne, w tym zarządzenia wewnętrzne.

3. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

4. Kierownik Zakładu bierze udział w posiedzeniach Rady Gminy, których przedmiotem jest działalność Zakładu.

5. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Zakładu.

6. Szczegółowy regulamin organizacyjny określi Kierownik Zakładu i przedstawi Wójtowi Gminy celem zaopiniowania.

 

§ 11

 

Szczegółowe zadania dla poszczególnych stanowisk, zakresy czynności z zachowaniem warunków określonych w § 10 ust. 6 opracowuje Kierownik Zakładu.

 

 

V. Zasady występowania w stosunkach prawnych.

 

§ 12

 

 1. Podstawą zewnętrznych stosunków majątkowych Zakładu z innymi jednostkami i osobami prawnymi oraz fizycznymi są umowy cywilno – prawne.
 2. Do wykonania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Zakładu uprawniony jest z mocy prawa Kierownik Zakładu.
 3. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 12 ust. 2 Kierownik Zakładu może ustanowić pełnomocników spośród pracowników Zakładu.
 4. Udzielenie pełnomocnictwa określonego w § 12 ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

VI. System kontroli wewnętrznej Zakładu.

 

§ 13

 

Kontrola wewnętrzna w Zakładzie wykonywana jest w formie:

- kontroli funkcjonalnej sprawowanej w ramach obowiązku nadzoru przez Kierownika Zakładu,

- systemu kontroli w Zakładzie, a jej szczegółowe zasady określi regulamin kontroli wewnętrznej ustalony przez Kierownika Zakładu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 14

 

Likwidacja lub reorganizacja Zakładu może nastąpić wyłącznie na podstawie Uchwały Rady Gminy Janów.

 

§ 15

 

Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się Uchwały o jego uchwaleniu i stanowi jej integralną część.

 

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 101/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie
Uchwała Nr 100/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złoty
Uchwała Nr 99/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Janowie
Uchwała Nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 97/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
Uchwała Nr 96/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych
Uchwała Nr 95/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na ter
Uchwała Nr 94/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok