główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 95/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów

Uchwała Nr 95/XIV/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 2, § 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146. poz.1222 z 4 sierpnia 2005 r.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zaszeregowania w 1 kategorii w kwocie 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

§ 2

Do sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi placówek oświatowych na terenie gminy Janów, w porozumieniu z pracodawcą ustala wartość jednego punktu w wysokości 4,00 zł (tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorom poszczególnych placówek oświatowych.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 28/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 101/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie
Uchwała Nr 100/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złoty
Uchwała Nr 99/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Janowie
Uchwała Nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 97/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
Uchwała Nr 96/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych
Uchwała Nr 95/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na ter
Uchwała Nr 94/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok