Uchwała Nr 93/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr 93/XIII/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.  1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§1

Rada Gminy wyraża zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janów, położonej w Janowie, oznaczonych numerami geodezyjnymi 233/1 i 233/2, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą kw 118967 w zamian za nieruchomość stanowiącą własność Marioli Turowskiej-Moskalik i  Edwarda Moskalik położoną w Janowie, oznaczoną numerem geodezyjnym 228/1, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze kw 65922.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski