Uchwała Nr 92/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie podjęcia współpracy z gminą Hutir - Budyliu powiat Sniatyń województwo Iwano - Frankowskie na Ukrainie i gminą Janów, powiatu częstochowskiego w Polsce

Uchwała Nr 92/XIII/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie podjęcia współpracy z gminą Hutir - Budyliu powiat Sniatyń województwo Iwano - Frankowskie na Ukrainie i gminą Janów, powiatu częstochowskiego w Polsce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ( t.j. Dz. U. z 2001 r. - Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

mając na uwadze postanowienia :
1) Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 roku,
2) Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z dnia 18 maja 1992 roku,

oraz pragnąc rozwijać współpracę w Europie na szczeblu lokalnym,

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§1

Rada Gminy w Janowie postanawia podjąć współpracę z gminą Hutir - Budyliu powiat Sniatyń województwo Iwano – Frankowskie na Ukrainie.

§2

Zakres współpracy określa dwustronna umowa oraz dalsze porozumienia zawarte na jej podstawie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski