Uchwała Nr 91/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

Uchwała Nr 91/XIII/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

Na podstawie art.3 ust.1 i art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 Dz. U. 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 68, poz. 449).

Rada Gminy w Janowie uchwala,
co następuje:

§1

1. Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Gminy Janów – uchwalonego
Uchwałą Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku -
nadaje mu następującą treść:

„§1

1. Mieszkańcy gminy Janów tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową
obejmującą dwadzieścia dwa sołectwa, o łącznej powierzchni 14.696 ha, których
granice określa załącznik Nr 1 do Statutu.”

2. Uchyla się dotychczasowe brzmienie załącznika nr 1 do Statutu i nadaje mu się brzmienie
określone w załączniku 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.03.2008r.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski