Uchwała Nr 84/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr 84/XII/07
Rady Gminy w Janowie

z dnia 4 grudnia 2007 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007r. Nr 109, poz. 747).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

  Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. ( M.P. z dnia 3 sierpnia 2007r.) z kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 48,00 zł za 1q.

§ 2

  Traci moc uchwała Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenia obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 86/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia nieoprocentowanej pożyczki na realizację II Schematu Pilotażowego Programu Leader + dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury z siedzibą w Janowie, kt
Uchwała Nr 85/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 84/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2008 rok oraz zwolnień od tych podatków
Uchwała Nr 82/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy
Uchwała Nr 81/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela
Uchwała Nr 80/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr 79/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr 78/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok