Uchwała Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2008 rok oraz zwolnień od tych podatków

Uchwała Nr 83/XII/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 4 grudnia 2007 roku

w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2008 rok oraz zwolnień od tych podatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1 i 2, art. 14, art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:


§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni - 0,62 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1ha powierzchni - 3,74 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni - 0,14 zł

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,52zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1m² powierzchni użytkowej w tym:
- od działalności usługowej - 10,80zł
- od działalności wytwórczej - 13,50zł
- od działalności handlowej - 17,20zł

c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 8,86 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń
zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej - 3,84zł
e) od pozostałych w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej - 6,37zł
- budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,37zł
- garaży wolnostojących od 1m² powierzchni użytkowej - 5,10zł
- budynki gospodarcze od 1m² powierzchni użytkowej - 3,30zł

2. Od wartości budowli lub ich części o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2%

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
- nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej;
- nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
- nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania
kultury, w szczególności:
a) na działalność biblioteczną;
b) na potrzeby wystaw i galerii;
c) na działalność związaną z upowszechnianiem działalności artystycznej, kulturalnej oraz
promocją Gminy Janów;
- na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na
prowadzenie działalności gospodarczej;
- nieruchomości lub ich części będące przedmiotem własności wspólnot gruntowych z wyjątkiem
wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- nieruchomości zajęte przez sieć wodociągową i kanalizacyjną, oczyszczalnię ścieków oraz
budynki i zajęte pod nie grunty stanowiące infrastrukturę oczyszczalni będące własnością
komunalną gminy;
- nieruchomości lub ich części stanowiące własność mienia komunalnego gminy, a nie oddanych
w użytkowanie;
- budynki mieszkalne właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych.

§ 3

Zwalnia się z podatku rolnego:
- grunty mienia komunalnego gminy nie oddane w użytkowanie innym podmiotom,
- grunty wspólnot gruntowych do czasu uregulowania stanu prawnego,
- grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

§ 4

Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom danej wsi. Inkasenci otrzymują prowizję w wysokości 10% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 5

1. Ustala się podatek od środków transportu na 2008 rok. Wysokość podatku określa załącznik
nr 2 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc
siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury, oświaty
i wychowania oraz opieki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 6

1. Ustala się wysokość opłaty targowej:
a) przy sprzedaży obnośnej - 5,00zł
b) z wozu konnego - 6,00zł
c) z samochodu o ładowności do 1 tony - 20,00zł
d) z samochodu o ładowności powyżej 1 tony i ciągnika z przyczepą
- artykuły przemysłowe - 25,00zł
- artykuły rolne - 12,00zł

e) przy sprzedaży z budki, straganu za każdy m² zajętej powierzchni - 6,00zł
pow. użytkowej, przy czym stawka opłaty targowej nie może przekroczyć
dziennie kwoty 631,94 zł.

2. Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży

3. Opłatę targową pobiera inkasent – osoba fizyczna wymieniona w załączniku nr 1 wydając
pokwitowanie na dowód pobranej gotówki.

4. Ustala się prowizję w wysokości 10% od zainkasowanych kwot.

§ 7

Przepisy powszechne obowiązujące dotyczące wymiaru, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych mają zastosowanie do wymiaru, poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych ustalonych niniejszą uchwałą.

§ 8

Traci moc uchwała Nr 11/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 86/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia nieoprocentowanej pożyczki na realizację II Schematu Pilotażowego Programu Leader + dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury z siedzibą w Janowie, kt
Uchwała Nr 85/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 84/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2008 rok oraz zwolnień od tych podatków
Uchwała Nr 82/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy
Uchwała Nr 81/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela
Uchwała Nr 80/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr 79/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr 78/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok