główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 82/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr 82/XII/07
Rady Gminy w Janowie

z dnia 4 grudnia 2007 roku

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, 10 i 10a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janów określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2

Regulamin określa w szczególności:

1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki ich przyznawania;
2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
5) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela;
2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
i z 2006 r. Nr 43, poz. 293);
3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole prowadzone przez
Gminę Janów
4) nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawcę, wychowawcę świetlicy
szkolnej, nauczyciela-bibliotekarza, pedagoga szkolnego, logopedę i innego pracownika
pedagogicznego zatrudnionego w jednostce, o której mowa w pkt 3;
5) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w pkt 3;
6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział;
7) grupie – należy przez to rozumieć grupę uczniów, która powstała w wyniku podziału klasy na
grupy na zajęciach określonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie z
tymi przepisami;
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia;
9) dodatku – należy przez to rozumieć kwotę przysługującego dodatku zaokrąglonego do
pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 złotych pomija się, a kwotę od 0,50 złotych
zaokrągla się do pełnego złotego.

§ 4

W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin – za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

§ 5

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa §7 rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten
przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia
społecznego.

Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

§ 6

1. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania
w szkole co najmniej 4 miesięcy.
2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od
spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 3.
3. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości
uwzględnia się:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych
obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad
sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem
ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i
osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
w szkole;
9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we
współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami
wspomagającymi;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę
szkoły w środowisku lokalnym.
4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 3 i odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów, a w szczególności:
1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
2) właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę;
3) współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi;
4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy;
8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw
uczniowskich i ich rodziców;
9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
10) promocja szkoły na zewnątrz.

§ 7

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Dodatek motywacyjny nie może być niższy niż 5% i wyższy niż 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
3.Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 6, dla nauczycieli ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy Janów.

Rozdział 4

Dodatki funkcyjne

§ 8

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z tabelą dodatków funkcyjnych.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przyznaje:
  1) dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy Janów w granicach określonych w tabeli:

Tabela stawek dodatków funkcyjnych

Stanowisko

Wysokość dodatku obliczana od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z przygotowaniem pedagogicznym

Dyrektor szkoły:

- do 7 oddziałów

- powyżej 7 oddziałów

- od 38% do 45%

- od 50% do 70%

Dyrektor przedszkola:

- 1 oddział

- 4 oddziały

- od 20% do 30%

- od 30% do 35%


  2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych – dyrektor.

§ 9

1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje miesięczny dodatek
w wysokości 30 - 50 zł.
2. Nauczycielowi przedszkola przysługuje dodatek za wychowawstwo sprawowane w oddziale
wysokości 30 – 50 zł.`

§ 10

Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 30 zł za każdego nauczyciela powierzonego opiece.

§ 11

1. Dodatek funkcyjny, o których mowa w § 9-10, przyznaje dyrektor.
Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do
dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania – z
końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w
okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia stanowiska lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego
pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również
wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech
miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

Rozdział 5

Dodatki za warunki pracy

§ 12

1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3) inne wynikające z §8 rozporządzenia

§ 13

Nauczycielom przysługują miesięczne dodatki za trudne warunki pracy:

- nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach lub z tym uczniem godzinę nauczania.

§ 14

1. Za pracę w warunkach uciążliwych, z zastrzeżeniem ust. 2, uznaje się realizowanie zajęć
wymienionych w § 12 i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu
stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w
wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej
opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku
życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w §
32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr
139, poz. 1328).
2. Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach określonych w ust. 1 przysługuje dodatek
w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy, zwiększony o 10%
ich wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatki za warunki pracy przyznaje dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy
Janów.

Rozdział 6

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

§ 15

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach, przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o
której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar
zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5
godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 16

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 15, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 17

Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.

Rozdział 7

Wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

§ 18

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy i nagrody Dyrektora
Szkoły.
2. Z wydzielonej puli 70% przeznacza się do dyspozycji dyrektora szkół a 30% do dyspozycji
Wójta Gminy.
3. Wysokość Nagrody Wójta Gminy nie może być niższa niż 17% wynagrodzenia nauczyciela
stażysty.
4. Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty.
5. Warunkiem przyznania nagrody, o której mowa w ust. 1, jest przepracowanie co najmniej 1
roku i spełnienie co najmniej trzech kryteriów określonych w ust. 6 i 7.
6. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi na
umotywowany wniosek Dyrektora.
7. Ustala się następujące kryteria przyznania Nagrody Dyrektora:
a) wyniki nauczania, efekty wychowawcze
b) dyscyplina pracy,
c) nowatorstwo w pacy wychowawczej,
d) zróżnicowanie form działalności wychowawczej,
e) przygotowanie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
f) samokształcenie i dokształcanie nauczycieli,
g) udział w pracach organów i komisji szkolnych i pozaszkolnych.
8. Ustala się następujące kryteria przyznawania Nagrody Wójta Gminy:
a) powszechnie uznawany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
b) szczególne osiągnięcia w kierowaniu zespołem,
c) dorobek naukowy, publikacje, opracowania,
d) wprowadzanie pozytywnie ocenianych innowacji w kształceniu i prowadzeniu szkoły,
e) organizowaniu imprez, festynów szkolnych,
f) pozyskiwanie dochodów pozabudżetowych,
g) znaczące osiągnięcia uczniów na olimpiadach i konkursach.
9. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się w teczce akt
osobowych.
10. Nagrody mogą być przyznawane z okazji zakończenia roku szkolnego lub okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być również wypłacane w czasie uroczystości z okazji
obchodów jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach - w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

Rozdział 8

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 19

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela
uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby 20 zł,
2) dla 2 osób 30 zł,
3) dla 3 osób 45 zł,
4) dla 4 i więcej osób 60 zł.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) małżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do
ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej
albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak
do ukończenia 26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
3. zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany
niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor – Wójt Gminy Janów w przypadku
niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela
świadczenie podlega zwrotowi.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, zamieszkującemu z
nim stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez niego pracodawcę.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 20

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa ta była zawarta
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 21

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny wniosek nauczycieli będącymi współmałżonkami.
2. Dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy Janów.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

Rozdział 9

Przepisy końcowe

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 23

Przepisy uchwały stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 roku.

§ 24

Traci moc uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 18 marca 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 86/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia nieoprocentowanej pożyczki na realizację II Schematu Pilotażowego Programu Leader + dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury z siedzibą w Janowie, kt
Uchwała Nr 85/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 84/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2008 rok oraz zwolnień od tych podatków
Uchwała Nr 82/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy
Uchwała Nr 81/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela
Uchwała Nr 80/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr 79/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr 78/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok