Uchwała Nr 81/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela

Uchwała Nr 81/XII/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 4 grudnia 2007 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, co następuje:

§ 1

Dyrektorom szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,  wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych  określonych  w  odrębnych  przepisach  - według  norm  wyszczególnionych  w  tabeli:

 Tabela tygodniowego wymiaru godzin

 

Stanowisko-szkoła

  Tygodniowe  pensum  dydaktyczne

Dyrektor przedszkola:

    -  jeden oddział

  - cztery oddziały

 

- 14 godzin tygodniowo

-   10 godzin tygodniowo

Dyrektor szkoły podstawowej:

      -  do siedmiu oddziałów

      - do dwunastu oddziałów

Dyrektor gimnazjum  

 

- 6 godzin tygodniowo

- 4 godzin tygodniowo

-   4 godziny tygodniowo

§ 2

Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w §1, dotyczy również nauczyciela, który obowiązki  kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym że  obowiązuje  on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi  pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel  zaprzestał pełnić to stanowisko.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 53/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007roku w sprawie  określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół  art. 42 ust 6 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

 

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 86/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia nieoprocentowanej pożyczki na realizację II Schematu Pilotażowego Programu Leader + dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury z siedzibą w Janowie, kt
Uchwała Nr 85/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 84/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2008 rok oraz zwolnień od tych podatków
Uchwała Nr 82/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy
Uchwała Nr 81/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela
Uchwała Nr 80/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr 79/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr 78/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok