Uchwała Nr 77/XI/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janów na lata 2008 - 2013

  Uchwała Nr 77/XI/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 października 2007 roku 

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janów na lata 2008-2013”

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Gminy w Janowie
uchwala: 

§ 1 

Przyjmuje się „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Janów na lata 2008-2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski