Uchwała Nr 76/XI/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Janowie

Uchwała Nr 76/XI/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w Janowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Nadać nazwę:

1. nieruchomości (drodze) położonej w Janowie oznaczonej jako działki nr 500 i 566 – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 - „ulica Makowa”;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Załączniki
Załącznik graficzny nr 1 - ulica Makowa   439.663 KB