Uchwała Nr 75/XI/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2007 - 2010.

  Uchwała Nr 75/XI/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 października 2007 roku 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2007-2010

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 poz.1070 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Gminy w Janowie
stwierdza, że :

§ 1 

Na podstawie wyników tajnego głosowania, ławnikiem Sądu Rejonowego w Częstochowie wybrana została Pani Małgorzata Jabłońska.

Ilość głosów ważnych: 15 w tym za: 12,   przeciw: 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski