Uchwała Nr 73/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr 73/X/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r (Dz.U. 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Rada Gminy w Janowie
uchwala :

§ 1

Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości położonych we wsi Hucisko, gm. Janów oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
1)
120/2 k.m. 2 o pow. 0,0143 ha,
2) 121/2 k.m. 2 o pow. 0,0472 ha;

dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze kw 65185 za cenę nie wyższą niż wyszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 73/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr 72/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 71/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 70/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 020 000,00 zł
Uchwała Nr 69/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr 68/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie przekazania zadań oświatowych.
Uchwała Nr 67/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 51/VIII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt.
Uchwała Nr 66/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie poparcia starań o rozegranie meczów w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Uchwała Nr 65/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Uchwała Nr 64/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.
Uchwała Nr 63/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 22/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie