Uchwała Nr 64/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.

Uchwała Nr 64/X/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie

Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm. ) oraz art. 11 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85 poz. 539, Dz. U. z 1998 r. z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 9), art. 18. ust. 2 pkt. 9) lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Gminy w Janowie
uchwala :

§ 1

W § 16 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie, nadanym uchwałą Rady Gminy
w Janowie Nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku:

1) skreślić punkt c) w brzmieniu :  Punkt Biblioteczny w Siedlcu

2) zmienić numer ustępu 2 na numer 3

3) wprowadzić ustęp nr 2 w brzmieniu: Biblioteka może organizować i prowadzić punkty biblioteczne stacjonarne oraz czasowe na terenie gminy Janów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów i dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 73/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr 72/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 71/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 70/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 020 000,00 zł
Uchwała Nr 69/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr 68/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie przekazania zadań oświatowych.
Uchwała Nr 67/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 51/VIII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt.
Uchwała Nr 66/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie poparcia starań o rozegranie meczów w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Uchwała Nr 65/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Uchwała Nr 64/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.
Uchwała Nr 63/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 22/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie