główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku.

Wykonanie budżetu za II kwartał 2007 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody

12.940.926,51

6.644.844,40

51,3

Wydatki

13.662.345,51

6.418.633,55

47

Deficyt

721.419

-

 

Nadwyżka

-

226.210,85

 

Informacje szczegółowe dotyczące wykonania budżetu Gminy Janów
za I półrocze 2007 roku

 

Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 roku

Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 roku

Wydatki Inwestycyjne

Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy za I półrocze 2007 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy oraz źródła sfinansowania za I półrocze 2007 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za I półrocze 2007 roku

 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za I półrocze 2007 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za I półrocze 2007 roku.