Uchwała Nr 62/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod na

Uchwała Nr 62/IX/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Na podstawie art. 39 ust. 3 w związku z ust. 2, w związku z art. 11 ust. 2 ppkt. 4) i 5) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów wprowadza się następujące zmiany:

W paragrafie 7, punkcie 2), podpunkty a), b) i c) - skreśla się.

W załączniku Nr 1 do Statutu – wykaz komórek organizacyjnych Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w punkcie 1) Ośrodek Zdrowia w Janowie – podpunkty c), d) i e) - skreśla się.

§ 2

Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Krzysztof Szczepanek

Załączniki
Uzasadnienie   39.759 KB