Uchwała Nr 61/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu Natura 2000

Uchwała Nr 61/IX/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu Natura 2000  obszaru Ostoja Złotopotocka (PLH240020)

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala,
co następuje:

§ 1

Rada Gminy w Janowie wyraża negatywną opinię na temat projektu obszaru Ostoi Złotopotockiej przygotowanego w ramach programu Natura 2000, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Krzysztof Szczepanek

Załączniki
Mapa Natura 2000 Ostoja Złotopotocka   366.979 KB
Uzasadnienie   47.415 KB