Uchwała Nr 60/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 60/IX/07
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r ( Dz. U. 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1

Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości położonej we wsi Skowronów oznaczonej numerem ewidencyjnym 254/1 k.m. 6 o pow. 0,2093 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze kw 116775 za cenę nie wyższą niż wyszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Krzysztof Szczepanek