główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 59/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr 59/IX/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1

Rada Gminy wyraża zgodę na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu o szerokości
4 metrów i długości 40 metrów – o przebiegu jak na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – na nieruchomości położonej w Lgoczance działka nr 338/6, dla której Sąd Rejonowy
w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr kw 90990 na rzecz nieruchomości położonej
w Lgoczance oznaczonej numerem geodezyjnym 338/4, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie nr kw 90990.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Krzysztof Szczepanek