Uchwała Nr 53/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela

Uchwała Nr 53/VIII/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, co następuje:

§ 1

Dyrektorom szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczo-wchowawczych określonych w odrębnych przepisach  - według  norm  wyszczególnionych  w  tabeli:

Tabela tygodniowego  wymiaru  godzin

Stanowisko-szkoła

Tygodniowe  pensum  dydaktyczne

   Dyrektor  przedszkola:

                -   jeden  oddział

                -   cztery  oddziały


      
  -   14  godzin  tygodniowo
       
-   10  godzin  tygodniowo

   Dyrektor  szkoły  podstawowej:

                -  do  siedmiu  oddziałów

                - do dwunastu  oddziałów

   Dyrektor  gimnazjum   


       -   9  godzin  tygodniowo
       -   5  godzin  tygodniowo
       -   4  godziny  tygodniowo

§ 2

Obniżony wymiar  zajęć,  o  którym  mowa  w  § 1,  dotyczy  również  nauczyciela,  który  obowiązki  kierownicze  pełni  w  zastępstwie  nauczyciela,  któremu  powierzono  to  stanowisko,  z  tym  że  obowiązuje  on  od  pierwszego  dnia   miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  powierzono   nauczycielowi  pełnienie  obowiązków  na  tym  stanowisku,  a  ustaje  z  końcem   miesiąca, w  którym  nauczyciel  zaprzestał  pełnić  to  stanowisko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski