główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 52/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 2007

Uchwała Nr 52/VIII/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 2007

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 179, poz. 1485) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1

Zatwierdza się na rok 2007 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007roku

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski