główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 51/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt

Uchwała Nr 51/VIII/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr.106 poz.1002 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Janów
uchwala :

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określający politykę Gminy Janów wobec problemu bezdomności zwierząt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski