główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 50/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Janów

Uchwała Nr 50/VIII/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Janów

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.15, art.40 ust. 1, art.41 ust.1, art.42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art.11 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt  ( Dz.U. z 2003 r. Nr.106 poz.1002 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku ( Dz. U. Nr.116 poz.753 ) po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii i zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  w Polsce, Częstochowa ul. Wolności 77/79,

Rada Gminy Janów
uchwala :

§ 1

Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

§ 2

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter okresowy i wymaga humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 3

Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz zadawać im cierpień.

§ 4

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będzie zajmować się podmiot gospodarczy, działający na podstawie zawartej umowy.

§ 5

1. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska.

2. Bezdomne zwierzęta będą przetrzymywane w schronisku przez 30 dni.

3. Po terminie, o którym mowa w ust.2, zwierzęta mogą być oddane do adopcji nieodpłatnej.

§ 6

Właściciele zwierząt, w terminie, o którym mowa w § 5 ust.2 mają prawo do ich odebrania ze schroniska po uiszczeniu stosownych opłat ustalonych w cenniku i pobieranych przez schronisko.

§ 7

  1. Dopuszczalne jest przeprowadzanie zabiegów eutanazji bez odwożenia do schroniska na zwierzętach uznanych za agresywne i niebezpieczne dla otoczenia oraz kalekich i nieuleczalnie chorych.
  2. Zabiegi eutanazji wykonywane będą w sposób humanitarny przez upoważnionych lekarzy weterynarii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

§ 8

Na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych, podane zostaną do publicznej wiadomości w formie rozplakatowania następujące dane :

1) termin wyłapywania,

2) granice terenu, na którym będą wyłapywane,

3) nazwa podmiotu wykonującego wyłapywanie,

4) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt bezdomnych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski