główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 49/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii co do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i „Stawki”

Uchwała Nr 49/VIII/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie wyrażenia opinii co do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i „Stawki”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 1) ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i „Stawki”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski