główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 48/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok

Uchwała Nr 48/VII/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2006, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz udzielić absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2006.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Załączniki:
Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2006 rok 65 KB
Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2006 rok 67 KB
Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2006 rok 68 KB
Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. 74 KB
Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie 71 KB
Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Przychody i rozchody budżetu gminy oraz źródła sfinansowania za 2006 rok 68 KB
Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok 71 KB
Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2006 r. 74 KB
Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2006 rok 79 KB
Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Wydatki inwestycyjne 93 KB
Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Wykonanie wydatków za 2006 rok 180 KB
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji za 2006 rok 122 KB
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 48/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok
Uchwała Nr 47/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr 46/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Janowie
Uchwała Nr 45/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 44/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 43/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Uchwała Nr 42/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2006 rok
Uchwała Nr 41/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wykonania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
Uchwała Nr 40/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie