Uchwała Nr 43/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Uchwała Nr 43/VII/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Rada Gminy w Janowie wyraża negatywną opinię odnośnie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie w ten sposób, że:
a) ograniczony zostanie zakres doraźnych porad lekarskich do pacjentów zaopatrywanych w ramach umów podpisanych na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, realizowanych w ambulatoriach Stacji;
b) ograniczone zostanie udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu małej chirurgii, realizowanych w ambulatorium chirurgicznym;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 48/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok
Uchwała Nr 47/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr 46/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Janowie
Uchwała Nr 45/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 44/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 43/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Uchwała Nr 42/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2006 rok
Uchwała Nr 41/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wykonania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
Uchwała Nr 40/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie