główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za 2006 rok.

Rada Gminy w Janowie w dniu 30 kwietnia 2006 roku
Uchwałą Nr 48/VII/2007 zatwierdziła sprawozdanie finansowe
z wykonania budżetu za rok 2006
oraz udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2006

 

 

Informacje szczegółowe
dotyczące sprawozdania finansowego
za 2006 rok

 

 

§        Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji za 2006 rok

§        Wykonanie wydatków za 2006 rok

§        Wydatki inwestycyjne

§        Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2006 rok

§        Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2006 r.

§        Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok

§        Przychody i rozchody budżetu gminy oraz źródła sfinansowania za 2006 rok

§        Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie

§        Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.

§        Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2006 rok

§        Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2006 rok

§        Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2006 rok