główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie na 2007 rok

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12 560 334,00 zł  w tym:

- subwencja ogólna dla gmin 

 5 663 666,00 zł

- dotacje na zadania zlecone

1 892 767,00 zł

- dotacje na zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

12 296,00 zł

- dotacja na zadania własne 

110 479,00 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

82 000,00 zł

- środki UE

787 206,00 zł

- środki budżetu państwa

35 850,00 zł

- pozostałe dochody

3 976 070,00 zł

 

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13 201 753,00 zł w tym:

 - wydatki bieżące w wysokości 12 047 087,00 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 231 788,00 zł

- dotacje

363 000,00 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

200 000,00 zł

 - wydatki majątkowe w wysokości –  1 154 666,00 zł

 

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 82 000,00 zł

 

Ustala się przychody w wysokości 1 970 000,00 zł. jako kwotę planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące

 

Ustala się rozchody w kwocie 1 328 581,00 zł na spłatę kredytów w wysokości 1 298 581,00 zł w Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowa, Jurajskim Banku Spółdzielczym O/Janów oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kwotę 30 000,00 zł na udzielenie pożyczek i kredytów

 

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 641 419,00 zł, z czego wyłączenie środków  dotyczących  zadań  współfinansowanych z funduszy  strukturalnych wynosi  53 775,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

 

Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w roku 2007 w wysokości 1 298 581,00 zł sfinansowane będą z dochodów budżetowych roku 2007.

 

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 18 000,00 zł.

 

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 345 000,00 zł

 

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku w kwocie 1 154 666,00

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 42 000,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w łącznej kwocie 2 940 000,00 zł w tym na:
1.
 Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.
2.
 Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 641 419,00 zł.
3.
 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 298 581,00 zł.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku do wysokości 500 000,00 zł.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 1 000 000,00 zł.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy , pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30 000,00 zł.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.