Uchwała Nr 39/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr 39/VI/2007
Rady Gminy w Janowie

z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10, pkt 12, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 – 7, art. 165 ust. 2, art. 173, art. 174 ust. 1 i 2, art. 176 ust. 1, art. 184 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 32 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 29 stycznia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).  

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12 560 334,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

 w tym:

- subwencja ogólna dla gmin 

 5 663 666,00 zł

- dotacje na zadania zlecone

1 892 767,00 zł

- dotacje na zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

12 296,00 zł

- dotacja na zadania własne 

110 479,00 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

82 000,00 zł

- środki UE

787 206,00 zł

- środki budżetu państwa

35 850,00 zł

- pozostałe dochody

3 976 070,00 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13 201 753,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym:

 - wydatki bieżące w wysokości 12 047 087,00 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 231 788,00 zł

- dotacje

363 000,00 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

200 000,00 zł

 - wydatki majątkowe w wysokości   1 154 666,00 zł

§ 3

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 82 000,00 zł

§ 4

1. Ustala się przychody w wysokości 1 970 000,00 zł. jako kwotę planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się rozchody w kwocie 1 328 581,00 zł na spłatę kredytów w wysokości 1 298 581,00 zł w Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowa, Jurajskim Banku Spółdzielczym O/Janów oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kwotę 30 000,00 zł na udzielenie pożyczek i kredytów  zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 641 419,00 zł, z czego wyłączenie środków  dotyczących  zadań  współfinansowanych  z  funduszy  strukturalnych  wynosi  53 775,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

§ 6

Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w roku 2007 w wysokości 1 298 581,00 zł sfinansowane będą z dochodów budżetowych roku 2007.

§ 7

1. Ustala się plan  przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2007 rok zgodnie  z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i własnych zadań bieżących  zgodnie  z załącznikami

Nr 5, Nr 6 i Nr 7.  

§ 10

1. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 18 000,00 zł.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 345 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku w kwocie 1 154 666,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 4.

§ 14

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  42 000,00 zł.

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w łącznej kwocie 2 940 000,00 zł w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 641 419,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 298 581,00 zł.

§ 16

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku do wysokości 500 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 1 000 000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy , pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30 000,00 zł.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów


/-/ Sławomir Krzyształowski

Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Dochody budżetu gminy na 2007 rok   97.389 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Wydatki budżetu gminy na 2007 rok   115.717 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Zadania inwestycyjne w 2007 roku   92.174 KB
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na 2007 rok   76.453 KB
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.   88.185 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku.   90.052 KB
Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2007 r.   99.396 KB
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Dotacje podmiotowe na 2007 rok.   69.494 KB
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2007 rok.   69.146 KB
Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007 rok.   74.263 KB
Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.   70.935 KB
Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010.   93.903 KB
Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 39/VI/2007 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010.   93.903 KB

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 39/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury"
Uchwała Nr 37/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi Piasek
Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Janowie
Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Złotym Potoku
Uchwała Nr 33/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Janów
Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy
Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Ka
Uchwała Nr 30/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
Uchwała Nr 29/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w
Uchwała Nr 28/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na teren
Uchwała Nr 27/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednsego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ja