Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Janowie

Uchwała Nr 35/VI/2007
Rady Gminy w Janowie
z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie nadania nazwy ulicom w Janowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

Nadać nazwę:

  1. nieruchomości (drodze) położonej w Janowie oznaczonej jako działka nr 54 i część działki 1570 – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 - „ulica Różana”;

  2. nieruchomości (drodze) położonej w Janowie oznaczonej jako część działki nr 1570 – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 - „ulica Magnoliowa”;

  3. nieruchomości (drodze) położonej w Janowie oznaczonej jako działka nr 387 i część działki 1590 - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 - „ulica Fiołkowa”;

  4. nieruchomości (drodze) położonej w Janowie oznaczonej jako działka nr 1590 – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 – „ulica Narcyzowa”;

  5. nieruchomości (drodze) położonej w Janowie oznaczonej jako działka nr 388 i część działki  nr 1590 – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 – „ulica Liliowa”;

  6. nieruchomości (drodze) położonej w Janowie oznaczonej jako działka nr 540 i część działki nr 1590 – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 – „ulica Tulipanowa”;

  7. nieruchomości (drodze) położonej w Janowie oznaczonej jako część działki nr 1657 – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 – „ulica Konwaliowa”;

  8. nieruchomości (drodze) położonej w Janowie oznaczonej jako część działki nr 1657 – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 – „ulica Krokusowa”;

  9. nieruchomości (drodze) położonej w Janowie oznaczonej jako część działki nr 1657 – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 – „ulica Irysowa”;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów


/-/ Sławomir Krzyształowski

Załączniki
Załącznik graficzny nr 1   662.276 KB

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 39/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury"
Uchwała Nr 37/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi Piasek
Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Janowie
Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Złotym Potoku
Uchwała Nr 33/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Janów
Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy
Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Ka
Uchwała Nr 30/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
Uchwała Nr 29/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w
Uchwała Nr 28/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na teren
Uchwała Nr 27/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednsego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ja